Egypt on Ektachrome - around a dozen trips through the X-ray machine